Beëdigde vertalingen

Beëdigde Deense vertalingen

Ik heb in 1995 een gelofte afgelegd bij de rechtbank in Den Haag en mag zodoende beëdigde vertalingen Deens/Nederlands afgeven. Officiële instanties keuren alleen beëdigde vertalingen goed van bijvoorbeeld een geboorteakte wanneer u gaat trouwen of van gerechtelijke stukken die u nodig heeft voor een juridische procedure. Als een van de weinigen in Nederland mag ik deze vertalingen leveren voor de talencombinatie Deens-Nederlands.

- geboorteakte
- trouwakte
- echtscheidingsdocument
- diploma
- beschikking
- dagvaarding
- gerechtelijke uitspraak

Een beëdigde of gewaarmerkte vertaling verschilt van een gewone vertaling doordat de originele tekst (of een scan daarvan) onlosmakelijk aan de vertaling is gehecht en er een verklaring bij gaat waarin de vertaler verklaart dat de inhoud van het brondocument overeenkomt met de vertaling. Dit geheel is voorzien van een officiële stempel van de vertaler.

De overheid in Nederland eist soms dat de te vertalen documenten gelegaliseerd zijn of voorzien van een apostille om de authenticiteit ervan te waarborgen.

Legalisatie OF een apostille

Legalisatie is een procedure om officiële documenten bruikbaar te maken in andere landen dan het land van afgifte. Legalisatie is de vaststelling dat een document is afgegeven door een daartoe bevoegd persoon en dat de handtekening op het document inderdaad tot de ondertekenaar behoort. Deze procedure kan vrij omslachtig zijn.

Het Apostilleverdrag, dat is opgesteld binnen de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht op 5 oktober 1961, heet officieel het Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten.

Deens-Nederlands
Als u in Nederland documenten uit Denemarken wilt gebruiken, bijvoorbeeld als bewijs bij de gemeente of de IND, moet de Nederlandse ambtenaar kunnen zien dat de documenten echt in het register in Denemarken zijn ingeschreven. Daarom moeten de documenten eerst een apostille krijgen van de Deense autoriteit. Een apostille is een officiële stempel van de rechtbank die verklaart dat uw documenten authentiek zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kopenhagen [www.um.dk/da/rejse-og-ophold/legalisering] geeft de apostille af. De documenten hoeven daarna niet door de Nederlandse ambassade te worden gelegaliseerd.

Processen for oversættelsen er således: Apostille-påtegning på det originale dokument => Oversættelse => Notar-påtegning af oversættelsen => Apostille-påtegning på notar-påtegningen.

Hvis det originale dokument ikke apostille-påtegnes har de Hollandske myndigheder ikke noget belæg for at det er et ægte dokument. Så har de kun et belæg for at oversætteren er autoriseret.

Når et dansk dokument skal bruges i udlandet, skal det ofte legaliseres. En legalisering er en bekræftelse af underskriften på dokumentet. Kun originaler eller dokumenter med original underskrift kan legaliseres. Fra den 16. februar 2019 er visse offentlige dokumenter i henhold til legaliseringsforordning (EU 2016/1191) fritaget fra kravet om legalisering eller apostillering, når de skal fremlægges for en offentlig myndighed i en anden medlemsstat i EU. Det gælder er navnlig dokumenter vedrørende civilstand (bl.a. fødsel, død, ægteskab, registreret partnerskab, adoption), men også vedrørende bopæl og ren straffeattest. De fleste attester kan vedlægges et sprogbilag. Sprogbilaget udfyldes og vedlægges af den myndighed, der udsteder attesten, efter anmodning fra borgeren. Se mere herom på http://um.dk/da/rejse-og-ophold/legalisering

 

Nederlands-Deens
Het Consulair Dienstencentrum van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Denemarken. Voor meer info, zie www.minbuza.nl.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>