Beëdigde vertalingen

Beëdigde Deense vertalingen

Ik heb in 1995 een gelofte afgelegd bij de rechtbank in Den Haag en mag zodoende beëdigde vertalingen Deens/Nederlands afgeven. Als een van de weinigen in Nederland mag ik deze vertalingen leveren voor de talencombinatie Deens-Nederlands en Nederlands-Deens.

- geboorteaktes, trouwaktes, echtscheidingsdocumenten, testamenten
- diploma’s, getuigschriften
- beschikkingen, dagvaardingen, andere gerechtelijke uitspraken

Een beëdigde vertaling (sommigen noemen dit ten onrechte een gewaarmerkte vertaling) verschilt van een gewone vertaling doordat (een scan van) de brontekst onlosmakelijk aan de vertaling is gehecht en er een verklaring bij gaat waarin de vertaler verklaart dat de inhoud van de brontekst overeenkomt met de vertaling. Alle pagina’s van dit geheel zijn voorzien van een officiële stempel van de vertaler en diens paraaf.

De overheid in Nederland (en Denemarken) eist soms dat de te vertalen documenten gelegaliseerd zijn of voorzien van een apostille om de authenticiteit ervan te waarborgen.

Legalisatie OF een apostille

Legalisatie is een procedure om officiële documenten bruikbaar te maken in andere landen dan het land van afgifte. Legalisatie is de vaststelling dat een document is afgegeven door een daartoe bevoegd persoon en dat de handtekening op het document inderdaad tot de ondertekenaar behoort. Deze procedure kan vrij omslachtig zijn. Voor de legalisatie dient u bijv. een afschrift van een geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte of akte van overlijden te laten vertalen door een beëdigd vertaler.

Diploma’s en getuigschriften moeten voor het vertalen worden voorzien van een apostille. Informeer hierover bij de Deense overheid.

Nederlands-Deens
Vraag bij het consulaat of de ambassade na aan welke voorwaarden het document moet voldoen. Meer info op: https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/legalisatie-van-nederlandse-documenten.
Het Consulair Dienstencentrum van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan voor Nederlanders bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Denemarken. Voor meer info, zie www.minbuza.nl.
Voor het rechtsgeldig maken van uw Nederlandse diploma kunt u bij DUO terecht. DUO controleert of het opleidingsdocument aan alle voorwaarden voldoet. Daarna gaat u naar een rechtbank die uw legalisatie definitief maakt.

Deens-Nederlands
Als u in Nederland documenten uit Denemarken wilt gebruiken, bijvoorbeeld als bewijs bij de gemeente of de IND, moet de Nederlandse ambtenaar kunnen zien dat de documenten echt in het register in Denemarken zijn ingeschreven. Daarom moeten de documenten eerst een apostille krijgen van de Deense autoriteit. Een apostille is een officiële stempel van de rechtbank die verklaart dat uw documenten authentiek zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kopenhagen [www.um.dk/da/rejse-og-ophold/legalisering] geeft de apostille af. De documenten hoeven daarna niet door de Nederlandse ambassade te worden gelegaliseerd.

Processen for oversættelsen er således: Apostille-påtegning på det originale dokument => Oversættelse => Notar-påtegning af oversættelsen => Apostille-påtegning på notar-påtegningen.

Hvis det originale dokument ikke apostille-påtegnes har de Hollandske myndigheder ikke noget belæg for at det er et ægte dokument. Så har de kun et belæg for at oversætteren er autoriseret.

Når et dansk dokument skal bruges i udlandet, skal det ofte legaliseres. En legalisering er en bekræftelse af underskriften på dokumentet. Kun originaler eller dokumenter med original underskrift kan legaliseres. Fra den 16. februar 2019 er visse offentlige dokumenter i henhold til legaliseringsforordning (EU 2016/1191) fritaget fra kravet om legalisering eller apostillering, når de skal fremlægges for en offentlig myndighed i en anden medlemsstat i EU. Det gælder er navnlig dokumenter vedrørende civilstand (bl.a. fødsel, død, ægteskab, registreret partnerskab, adoption), men også vedrørende bopæl og ren straffeattest. De fleste attester kan vedlægges et sprogbilag. Sprogbilaget udfyldes og vedlægges af den myndighed, der udsteder attesten, efter anmodning fra borgeren. Se mere herom på http://um.dk/da/rejse-og-ophold/legalisering

Leave a Reply